แจ้งข้อร้องเรียน

 • หมวด: ข้อมูลทั่วไป
 • เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 01 กันยายน 2560 10:18
 • เขียนโดย Super User
 • ฮิต: 1342

แจ้งข้องร้องเรียน

 • สำหรับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่งอีเมล์สอบถามทางอีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • สำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งอีเมล์สอบถามทางอีเมล์  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • สำหรับสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ส่งอีเมล์สอบถามทางอีเมล์  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • สำหรับสาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ส่งอีเมล์สอบถามทางอีเมล์  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

งานวิจัยและผลงานวิชาการ

 • หมวด: ข้อมูลทั่วไป
 • เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 16 สิงหาคม 2560 09:54
 • เขียนโดย Super User
 • ฮิต: 1299

งานวิจัยและผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงาน / วิจัย / ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด กำหนดการ หลักสูตร
1 การศึกษาความต้องการและการยอมรับแอพพลิเคชันบนมือถือของผู้บริโภค กรณีศึกษา ธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดนครราชสีมา : ดร.วีรอร  อุดมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมริชมอนต์ สไตลิช คอนเวชั่น รัตนาธิเบศธ์ นนทบุรี  24 มิถุนายน 2560  MIS
2 การออกแบบแบบจำลองการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตจังหวัดนครราชสีมา : อ.วันเพ็ญ/ผศ.ดร.ขนิษฐา/ผศ.ศันสนีย์ ทุนวิจัย วช.2560  

CS/MIS

3 ผลการใช้เทคนิค QFD ในการออกแบบและพัฒนาเว็บเชิงความหมายองค์ความรู้ข้าวไทย : ผศ.ศันสนีย์/ผศ.ดร.ขนิษฐา/อ.กริช/อ.ยศพร  วารสาร มทร.อีสาน ปีที่ 10 ฉ.3 ก.ย.-ธ.ค. 2560   MIS