map

แผนที่

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยี ได้รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดยท่าน ดร.กิ่งกาญจน์  ทองงอก เป็นประธานกรรม ดร.สุกุมา  อ่วมเจริญ เป็นกรรมการ และดร.ณพฐ์  โสภีพันธ์ เป็นกรรมการและเลขนุการ ในการตรวจประเมินครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 32.02.08

อ่านเพิ่มเติม: การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตร...

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับนานาชาติและนานาชาติ

 

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับนานาชาติและนานาชาติ

หลักการและเหตุผล

  ภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตและการพัฒนาท้องถิ่นตามอุดมการณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีนโยบายในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย อีกทั้งเพื่อเป็นการบริการวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณะ ที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2558 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "การเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา" เพื่อให้เกิดการพัฒนาสร้างความแข็งแกร่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพชั้นนำและเกิดความก้าวหน้ามุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์และแขนงต่างๆ พร้อมทั้งขับเคลื่อนงานวิจัยโดยนวัตกรรมจากภูมิปัญญาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ นักวิชาการ นักวิจัยในหน่วยงานอื่นๆ นักวิจัยอิสระ รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับนานาชาติและนานาชาติ

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา ป.เอก และรับสมัครนักศึกษานักศึกษา ป.โท รอบที่ 2

การสมัครเข้าศึกษาต่อมี 2 ช่องทาง คือ
1. สมัครออนไลน์ ได้ที่ 
https://goo.gl/forms/plIPnngoPfECzg873

2. ซื้อระเบียบการสมัครและสมัครเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8 
ช่วงเวลา 08.30-16.30 น. (เปิดบริการทุกวัน 
#ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  044-272827

 

อ่านเพิ่มเติม: เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2018)

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย: จากซอฟต์แวร์ขนาดเล็กสู่มาตรฐานสากล
     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดทำโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยขึ้นเป็น ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 ภายใต้ชื่อ “โครงการสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก” ในระยะแรกดำเนินโครงการโดยการให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ใน ระดับนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งก็ได้รับความสนใจมีผู้ส่งผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าร่วมประกวดเพิ่ม ขึ้นทุกปี 

อ่านเพิ่มเติม: การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2018)
IMAGE ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563   คลิกดูรายละเอียด อ่านต่อ...
IMAGE เรียนเชิญเสนอชื่อนิสิต นักศึกษาที่มีผลงาน senior project ยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563
เรียนเชิญเสนอชื่อนิสิต นักศึกษาที่มีผลงาน senior project ยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ  คลิกดูรายละเอียด อ่านต่อ...
IMAGE นักศึกษาได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ AUCC2020
วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563
          สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 8 , The 8 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2020) ระหว่างช่วงวันที่ 14 – 16 มกราคม 2563 ณ... อ่านต่อ...
IMAGE การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020)
วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) รอบชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่เข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันที่ 5... อ่านต่อ...
IMAGE แสดงความยินดีกับ นักศึกษา ที่ได้ผ่านการพิจารณาการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020) รอบคัดเลือก
วันพุธ, 09 ตุลาคม 2562
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ที่ได้ผ่านการพิจารณาการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020) รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังรายชื่อดังนี้ นายอัครพล... อ่านต่อ...