ระบบจัดผังที่นั่งบัณฑิต

แผนผังบริเวณรับรายงานตัวบัณฑิต หน้าอาคาร 24

กำหนดการ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม พ.ศ. 2561

 • วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
 • 8.00 - 12.00 น.

  บัณฑิตหลักสูตร (ค.บ.และ ศศ.บ.)

  7.30 - 8.30 น. บัณฑิต ค.บ. ศศ.บ. เซ็นชื่อรายงานตัว ณ บริเวณถนนหน้าอาคาร 24 และเข้าหอประชุมใหม่  [ตรวจสอบลำดับที่]  
  8.30 น. บัณฑิตทุกคนเข้าหอประชุมใหม่ ภายในเวลา 8.30 น.
  9.00 - 9.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดี และให้โอวาทแก่บัณฑิตใหม่
  9.30 - 10.00 น. - ดร.อานรรต ใจสําราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ชี้แจงงานสวัสดิการ และชี้แจงการกรอกข้อมูลแบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
  - รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ชี้แจงรายละเอียดกําหนดพิธีซ้อมและกระบวนการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
  10.00 - 11.30 น. ฉายวีดิทัศน์ และสาธิตการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  11.30 - 12.00 น. ชี้แจงการฝึกซ้อมและการแบ่งกลุ่มฝึกซ้อมย่อยในภาคบ่าย
 • 13.00 - 17.00 น.

  บัณฑิตหลักสูตร (ค.บ.และ ศศ.บ.)

  13.00 - 14.30 น. บัณฑิตแยกกลุ่มฝึกซ้อมย่อยกับสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาตามห้องเรียนที่กําหนด  [ห้องซ้อมย่อย]  
  14.30 - 15.00 น. บัณฑิตเซ็นชื่อรายงานตัว ณ บริเวณถนนหน้าอาคาร 24 และเข้าหอประชุมใหม่   [ตรวจสอบลำดับที่]  
  15.00 - 17.00 น. - ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
  - พลเอก ดร.มารุต ลิ้มเจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ และแจ้งการดําเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าฯ
  - ชี้แจงนัดหมายข้อปฏิบัติในการฝึกซ้อมในวันถัดไป
  17.00 - 18.00 น. - บัณฑิตรับชุดครุย และจองรถโดยสารปรับอากาศ ณ ห้องถ่ายภาพ หอประชุมใหม่ อาคาร 35 ชั้น 1
  - กรอกข้อมูลแบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ณ สํานักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27
 • วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561
 • 8.00 - 11.00 น.

  บัณฑิตหลักสูตร (ค.บ.และ ศศ.บ.)

  7.30 - 8.30 น. บัณฑิต ค.บ. ศศ.บ. เซ็นชื่อรายงานตัว ณ บริเวณถนนหน้าอาคาร 24   [ตรวจสอบลำดับที่]  
  8.30 - 11.00 น. บัณฑิตแยกกลุ่มซ้อมย่อยตามสถานที่ที่กําหนด   [ห้องซ้อมย่อย]  
  11.00 - 11.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 8.00 - 12.00 น.

  บัณฑิตหลักสูตร (วท.บ. บธ.บ. น.บ. รป.บ. อส.บ. ศ.บ. บช.บ. ศป.บ. นศ.บ. และ ส.บ. )

  7.30 - 8.30 น. บัณฑิต วท.บ. บธ.บ. น.บ. รป.บ. อส.บ. ศ.บ. บช.บ. ศป.บ. นศ.บ. และ ส.บ. เซ็นชื่อรายงานตัว บริเวณถนนหน้าอาคาร 24  [ตรวจสอบลำดับที่]  
  8.30 น. บัณฑิตทุกคนเข้าหอประชุมใหม่ ภายในเวลา 8.30 น.
  9.00 - 9.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดี และให้โอวาทแก่บัณฑิตใหม่
  9.30 - 10.00 น. - ดร.อานรรต ใจสําราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ชี้แจงงานสวัสดิการ และชี้แจงการกรอกข้อมูลแบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
  - รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ชี้แจงรายละเอียดกําหนดพิธีซ้อมและกระบวนการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
  10.00 - 11.30 น. ฉายวีดิทัศน์ และสาธิตการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  11.30 - 12.00 น. ชี้แจงการฝึกซ้อมและการแบ่งกลุ่มฝึกซ้อมย่อยในภาคบ่าย
  12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 11.30 - 12.30 น.

  บัณฑิตหลักสูตร (ค.บ.และ ศศ.บ.)

  11.30 - 12.30 น. บัณฑิตเซ็นชื่อรายงานตัว ณ บริเวณถนนหน้าอาคาร 24
  และเข้าหอประชุมใหม่ (เข้าแถวเดินเข้าหอประชุมเหมือนวันจริง)  [ผังที่นั่ง]  
  12.30 - 17.00 น. - ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร กรรมการขานชื่อปริญญาบัตร
  - ชี้แจงนัดหมายข้อปฏิบัติใการฝึกซ้อมใหญ่ (เหมือนวันจริง)
  17.00 - 18.00 น. - บัณฑิตรับชุดครุย และจองรถโดยสารปรับอากาศ ณ ห้องถ่ายภาพ หอประชุมใหม่ อาคาร 35 ชั้น 1
 • 13.00 - 17.00 น.

  บัณฑิตหลักสูตร (วท.บ. บธ.บ. น.บ. รป.บ. อส.บ. ศ.บ. บช.บ. ศป.บ. นศ.บ. และ ส.บ. )

  13.00 - 14.30 น. บัณฑิตแยกกลุ่มฝึกซ้อมย่อยกับสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาตามห้องเรียนที่กําหนด  [ห้องซ้อมย่อย]  
  14.30 - 15.00 น. - บัณฑิต เซ็นชื่อรายงานตัว ณ บริเวณถนนหน้าอาคาร 24 และเข้าหอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี   [ตรวจสอบลำดับที่]  
  - บัณฑิต ส.บ. เซ็นชื่อรายงานตัว ณ บริเวณถนนหน้าอาคาร 24 และเข้าห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 ชั้น 3 อาคาร 31   [ตรวจสอบลำดับที่]  
  15.00 - 17.00 น. - ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
  - พลเอก ดร.มารุต ลิ้มเจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ และแจ้งการดําเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าฯ
  - ชี้แจงนัดหมายข้อปฏิบัติในการฝึกซ้อมในวันถัดไป
  17.00 - 18.00 น. - บัณฑิตรับชุดครุย และจองรถโดยสารปรับอากาศ ณ ห้องถ่ายภาพ หอประชุมใหม่ อาคาร 35 ชั้น 1
  - กรอกข้อมูลแบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ณ สํานักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27
 • วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561
 • 8.00 - 12.30 น.

  บัณฑิตหลักสูตร (ค.บ.และ ศศ.บ.)

  7.30 - 8.30 น. บัณฑิตเซ็นชื่อรายงานตัว ณ บริเวณถนนหน้าอาคาร 24
  และเข้าหอประชุมใหม่ (เข้าแถวเดินเข้าหอประชุมเหมือนวันจริง)  [ผังที่นั่ง]  
  8.30 - 9.00 น. บัณฑิตตั้งแถวตามสถานที่ที่กําหนด ณ บริเวณหอประชุมใหม่ เดินแถวเข้าหอประชุมใหม่
  9.00 - 12.00 น. เริ่มพิธีซ้อมใหญ่สําหรับบัณฑิตที่รับพระราชทานปริญญาบัตร เหมือนวันจริง เสร็จพิธี
  12.00 - 12.30 น. สรุป ชี้แจงและนัดหมาย
 • 8.00 - 11.00 น.

  บัณฑิตหลักสูตร (วท.บ. บธ.บ. น.บ. รป.บ. อส.บ. ศ.บ. บช.บ. ศป.บ. นศ.บ. และ ส.บ. )

  7.30 - 8.30 น. บัณฑิตเซ็นชื่อรายงานตัว ณ บริเวณถนนหน้าอาคาร 24   [ตรวจสอบลำดับที่]  
  8.30 - 11.00 น. บัณฑิตแยกกลุ่มซ้อมย่อยตามสถานที่ที่กําหนด   [ห้องซ้อมย่อย]  
  11.00 - 11.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 11.30 - 12.30 น.

  บัณฑิตหลักสูตร (วท.บ. บธ.บ. น.บ. รป.บ. อส.บ. ศ.บ. บช.บ. ศป.บ. นศ.บ. และ ส.บ.)

  11.30 - 12.30 น. บัณฑิตเซ็นชื่อรายงานตัว ณ บริเวณถนนหน้าอาคาร 24
  และเข้าหอประชุมใหม่ (เข้าแถวเดินเข้าหอประชุมเหมือนวันจริง)  [ผังที่นั่ง]  
  12.30 - 17.00 น. - ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร กรรมการขานชื่อปริญญาบัตร
  - ชี้แจงนัดหมายข้อปฏิบัติใการฝึกซ้อมใหญ่ (เหมือนวันจริง)
  17.00 - 18.00 น. - บัณฑิตรับชุดครุย และจองรถโดยสารปรับอากาศ ณ ห้องถ่ายภาพ หอประชุมใหม่ อาคาร 35 ชั้น 1
 • วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
 • 8.00 - 12.30 น.

  บัณฑิตหลักสูตร (วท.บ. บธ.บ. น.บ. รป.บ. อส.บ. ศ.บ. บช.บ. ศป.บ. นศ.บ. และ ส.บ.)

  7.30 - 8.30 น. บัณฑิตเซ็นชื่อรายงานตัว ณ บริเวณถนนหน้าอาคาร 24
  และเข้าหอประชุมใหม่ (เข้าแถวเดินเข้าหอประชุมเหมือนวันจริง)  [ผังที่นั่ง]  
  8.30 - 9.00 น. บัณฑิตตั้งแถวตามสถานที่ที่กําหนด ณ บริเวณหอประชุมใหม่ เดินแถวเข้าหอประชุมใหม่
  9.00 น. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  - กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
  - พิธีสวมชุดครุยสําหรับดุษฎีบัณฑิต
  - มอบช่อดอกไม้ แก่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
  - ถ่ายรูปหมู่กับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (หน้าอาคาร 9) ***
  9.00 - 12.00 น. เริ่มพิธีซ้อมใหญ่สําหรับบัณฑิตที่รับพระราชทานปริญญาบัตร เหมือนวันจริง เสร็จพิธี
  12.00 - 12.30 น. สรุป ชี้แจงและนัดหมาย