นักศึกษาได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ AUCC2020

          สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 8 , The 8 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2020) ระหว่างช่วงวันที่ 14 – 16 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ

          AUCC เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หนึ่งในงานประชุมวิชาการประจำปีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2554 โดย 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างการยอมรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิดทางการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และเป็นการฝึกทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง AUCC ได้รับความสนใจจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักวิจัย และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

          โดยผลรางวัลที่นักศึกษาจากสาขาวิชาฯ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ AUCC2020 ทั้งหมด 13 กลุ่ม เป็นบทความทั้งหมด 13 กลุ่ม ซึ่งได้รับรางวัล 13 กลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บทความ รางวัลระดับ Very Good 2 กลุ่ม ได้แก่

 1. หัวข้อ: ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานการจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ กรณีศึกษาสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ผลงานของ นายอภิชา ชาติธราพงศ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วีรอร อุดมพันธ์

2. หัวข้อ: ระบบตรวจจับสภาวะการง่วงนอนของมนุษย์โดยใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์
ผลงานของ นาย วรวิทย์  แตงอยู่ 
อาจารย์ที่ปรึกษา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรพงษ์ สังข์ศรี

บทความ รางวัลระดับ  Good 4 กลุ่ม ได้แก่

1. หัวข้อ: เกมงูบนแผงไฟแอลอีดี (Snake Game LED)
ผลงานของ นายสุนันท์ สระขุนทด  และนายณัฐวุฒิ บุญจันทึก
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์

2. หัวข้อ: หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัจฉริยะ
ผลงานของ นายอภิสิทธิ หมั่นคำ และนายอนณ พีระธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุนีย์ จับโจร

3. หัวข้อ: แอปพลิเคชันท่องเที่ยวผู้สูงอายุ AR
ผลงานของ นายเกียรติยศ คำหาญพล  
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุนีย์ จับโจร

4. หัวข้อ: โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจแบบสอบถามโดยใช้ภาพถ่าย
ผลงานของ นายสุรพล เคล้าเครือ และนายมหิดล ไตรภูวนาถ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วิยดา ยะไวทย์

รูปกิจกรรม