map

แผนที่

นักศึกษาได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ AUCC2020

          สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 8 , The 8 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2020) ระหว่างช่วงวันที่ 14 – 16 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ

          AUCC เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หนึ่งในงานประชุมวิชาการประจำปีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2554 โดย 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างการยอมรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิดทางการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และเป็นการฝึกทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง AUCC ได้รับความสนใจจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักวิจัย และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

          โดยผลรางวัลที่นักศึกษาจากสาขาวิชาฯ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ AUCC2020 ทั้งหมด 13 กลุ่ม เป็นบทความทั้งหมด 13 กลุ่ม ซึ่งได้รับรางวัล 13 กลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บทความ รางวัลระดับ Very Good 2 กลุ่ม ได้แก่

 1. หัวข้อ: ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานการจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ กรณีศึกษาสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
ผลงานของ นายอภิชา ชาติธราพงศ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วีรอร อุดมพันธ์

2. หัวข้อ: ระบบตรวจจับสภาวะการง่วงนอนของมนุษย์โดยใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์
ผลงานของ นาย วรวิทย์  แตงอยู่ 
อาจารย์ที่ปรึกษา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรพงษ์ สังข์ศรี

บทความ รางวัลระดับ  Good 4 กลุ่ม ได้แก่

1. หัวข้อ: เกมงูบนแผงไฟแอลอีดี (Snake Game LED)
ผลงานของ นายสุนันท์ สระขุนทด  และนายณัฐวุฒิ บุญจันทึก
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์

2. หัวข้อ: หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัจฉริยะ
ผลงานของ นายอภิสิทธิ หมั่นคำ และนายอนณ พีระธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุนีย์ จับโจร

3. หัวข้อ: แอปพลิเคชันท่องเที่ยวผู้สูงอายุ AR
ผลงานของ นายเกียรติยศ คำหาญพล  
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุนีย์ จับโจร

4. หัวข้อ: โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจแบบสอบถามโดยใช้ภาพถ่าย
ผลงานของ นายสุรพล เคล้าเครือ และนายมหิดล ไตรภูวนาถ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วิยดา ยะไวทย์

รูปกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

IMAGE ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563   คลิกดูรายละเอียด อ่านต่อ...
IMAGE เรียนเชิญเสนอชื่อนิสิต นักศึกษาที่มีผลงาน senior project ยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563
เรียนเชิญเสนอชื่อนิสิต นักศึกษาที่มีผลงาน senior project ยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ  คลิกดูรายละเอียด อ่านต่อ...
IMAGE การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020)
วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) รอบชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่เข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันที่ 5... อ่านต่อ...
IMAGE แสดงความยินดีกับ นักศึกษา ที่ได้ผ่านการพิจารณาการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020) รอบคัดเลือก
วันพุธ, 09 ตุลาคม 2562
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ที่ได้ผ่านการพิจารณาการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020) รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังรายชื่อดังนี้ นายอัครพล... อ่านต่อ...
การประกวดแข่งขันงานวิจัยด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันจันทร์, 11 กุมภาพันธ์ 2562
ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาทราบ และส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันงานวิจัยด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อ่านต่อ...