แสดงความยินดีกับ นักศึกษา ที่ได้ผ่านการพิจารณาการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020) รอบคัดเลือก

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ที่ได้ผ่านการพิจารณาการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020) รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังรายชื่อดังนี้

นายอัครพล วิลัยสุข โครงการที่ส่งเข้าแข่งขัน เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่องธาตุทางเคมีสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เบญจภัค จงหมื่นไวย์

นายเกียรติยศ คำหาญพล นายอนณ พีระธรรม และนายอภิสิทธิ์ หมั่นคำ โครงการที่ส่งเข้าแข่งขัน เรื่อง หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัจฉริยะ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สายสุนีย์ จับโจร