โครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล

ด้วยกลุ่มหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะจัดฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล และประชาสัมพันธ์หลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาการสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจลงชื่อ ในแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมโครงการ