map

แผนที่

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2018)

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย: จากซอฟต์แวร์ขนาดเล็กสู่มาตรฐานสากล
     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดทำโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยขึ้นเป็น ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 ภายใต้ชื่อ “โครงการสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก” ในระยะแรกดำเนินโครงการโดยการให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ใน ระดับนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งก็ได้รับความสนใจมีผู้ส่งผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าร่วมประกวดเพิ่ม ขึ้นทุกปี 


     ต่อมาโครงการประกวดซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินโครงการโดยจัดให้มีเวทีการแข่งขันในระดับประเทศ และเปลี่ยนชื่อเป็น “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest: NSC)” ในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์ฯ ได้สนับสนุนโครงการไปแล้วทั้งสิ้น 11,267 โครงการ* จากข้อเสนอโครงการทั้งสิ้นกว่า 23,014 โครงการจาก 150 สถาบันการศึกษา* 
     โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยนี้สามารถผลิตและพัฒนา สร้างนักเขียนโปรแกรมที่มีทักษะ ความสามารถสูงให้กับวงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จำนวนไม่น้อย และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นโครงการที่สร้างและพัฒนานักเขียนโปรแกรมอย่างแท้ จริง เพราะมีกระบวนการสร้าง พัฒนาและประเมินความสามารถที่ได้ผล มีระบบส่งเสริม พัฒนาทักษะและสนับสนุนผู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้สนใจทั้งนักเรียนและนักศึกษาจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมโครงการมากขึ้น และได้รับการคัดเลือกจาก คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็น โครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2556 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานรางวัล เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา นับเป็นเกียรติยศสูงสุดของโครงการ
     และในการแข่งขันครั้งล่าสุด ของ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ศูนย์ฯ ได้ดำเนินโครงการการแข่งขันระดับชาติเป็นครั้งที่ 19 โดยได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ 12 ประเภท คือ 
     1. ระดับนิสิต นักศึกษา
         หมวด 11 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
         หมวด 12 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
         หมวด 13 โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ
         หมวด 14 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         หมวด 15 Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 
     2. ระดับนักเรียน
         หมวด 21 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
         หมวด 22 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
         หมวด 23 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน 
     3. หัวข้อพิเศษ
         หมวด 31 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application)
         หมวด 32 BEST 2017: การแข่งขันสุดยอดการหาตำแหน่งและรู้จำข้อความในภาพถ่าย (Text Localization and Recognition Contest) 
         หมวด 33 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things)
         หมวด 34 การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application)
     มีโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนทั้งสิ้น 684 โครงการ* จากข้อเสนอโครงการกว่า 1,411 โครงการ* สำหรับในวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ที่ขึ้นในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (IT 2017) ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันผลงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ ของผู้พัฒนาทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมาหลายขั้นตอนจาก 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคกลาง รวมเสนอผลงานเพื่อการประกวดแข่งขันจำนวน 122 โครงการ*
หมายเหตุ: *ข้อมูล ณ มีนาคม 2560

IMAGE ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563   คลิกดูรายละเอียด อ่านต่อ...
IMAGE เรียนเชิญเสนอชื่อนิสิต นักศึกษาที่มีผลงาน senior project ยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563
เรียนเชิญเสนอชื่อนิสิต นักศึกษาที่มีผลงาน senior project ยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ  คลิกดูรายละเอียด อ่านต่อ...
IMAGE นักศึกษาได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ AUCC2020
วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563
          สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 8 , The 8 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2020) ระหว่างช่วงวันที่ 14 – 16 มกราคม 2563 ณ... อ่านต่อ...
IMAGE การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020)
วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) รอบชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่เข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันที่ 5... อ่านต่อ...
IMAGE แสดงความยินดีกับ นักศึกษา ที่ได้ผ่านการพิจารณาการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020) รอบคัดเลือก
วันพุธ, 09 ตุลาคม 2562
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ที่ได้ผ่านการพิจารณาการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020) รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังรายชื่อดังนี้ นายอัครพล... อ่านต่อ...