การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับนานาชาติและนานาชาติ

 

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับนานาชาติและนานาชาติ

หลักการและเหตุผล

  ภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตและการพัฒนาท้องถิ่นตามอุดมการณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีนโยบายในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย อีกทั้งเพื่อเป็นการบริการวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณะ ที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2558 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "การเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา" เพื่อให้เกิดการพัฒนาสร้างความแข็งแกร่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพชั้นนำและเกิดความก้าวหน้ามุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์และแขนงต่างๆ พร้อมทั้งขับเคลื่อนงานวิจัยโดยนวัตกรรมจากภูมิปัญญาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ นักวิชาการ นักวิจัยในหน่วยงานอื่นๆ นักวิจัยอิสระ รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย

 

 ในปี 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจึงจัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 45 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 (8th iGRC 2017) ภายใต้แนวคิด "ขับเคลื่อนงานวิจัยโดยนวัตกรรมจากภูมิปัญญา" โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ สมาชิกสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร) และ University of New England (UNE)

 

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณะ

      2.  เพื่อจัดเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักวิชาการ นักวิจัย นำเสนอผลการวิจัยสู่สาธารณะ

      3.  เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัยระหว่างนักศึกษา คณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ และเครือข่ายการวิจัย

      4.  เพื่อเป็นช่องทางในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม