map

แผนที่

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับนานาชาติและนานาชาติ

 

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับนานาชาติและนานาชาติ

หลักการและเหตุผล

  ภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตและการพัฒนาท้องถิ่นตามอุดมการณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีนโยบายในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย อีกทั้งเพื่อเป็นการบริการวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณะ ที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2558 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "การเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา" เพื่อให้เกิดการพัฒนาสร้างความแข็งแกร่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพชั้นนำและเกิดความก้าวหน้ามุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์และแขนงต่างๆ พร้อมทั้งขับเคลื่อนงานวิจัยโดยนวัตกรรมจากภูมิปัญญาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ นักวิชาการ นักวิจัยในหน่วยงานอื่นๆ นักวิจัยอิสระ รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย

 

 ในปี 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจึงจัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 45 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 (8th iGRC 2017) ภายใต้แนวคิด "ขับเคลื่อนงานวิจัยโดยนวัตกรรมจากภูมิปัญญา" โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ สมาชิกสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร) และ University of New England (UNE)

 

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณะ

      2.  เพื่อจัดเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักวิชาการ นักวิจัย นำเสนอผลการวิจัยสู่สาธารณะ

      3.  เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัยระหว่างนักศึกษา คณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ และเครือข่ายการวิจัย

      4.  เพื่อเป็นช่องทางในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

IMAGE ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563   คลิกดูรายละเอียด อ่านต่อ...
IMAGE เรียนเชิญเสนอชื่อนิสิต นักศึกษาที่มีผลงาน senior project ยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563
เรียนเชิญเสนอชื่อนิสิต นักศึกษาที่มีผลงาน senior project ยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ  คลิกดูรายละเอียด อ่านต่อ...
IMAGE นักศึกษาได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ AUCC2020
วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563
          สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 8 , The 8 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2020) ระหว่างช่วงวันที่ 14 – 16 มกราคม 2563 ณ... อ่านต่อ...
IMAGE การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020)
วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) รอบชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่เข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันที่ 5... อ่านต่อ...
IMAGE แสดงความยินดีกับ นักศึกษา ที่ได้ผ่านการพิจารณาการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020) รอบคัดเลือก
วันพุธ, 09 ตุลาคม 2562
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ที่ได้ผ่านการพิจารณาการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020) รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังรายชื่อดังนี้ นายอัครพล... อ่านต่อ...