การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยี ได้รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดยท่าน ดร.กิ่งกาญจน์  ทองงอก เป็นประธานกรรม ดร.สุกุมา  อ่วมเจริญ เป็นกรรมการ และดร.ณพฐ์  โสภีพันธ์ เป็นกรรมการและเลขนุการ ในการตรวจประเมินครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 32.02.08