งานวิจัยและผลงานวิชาการ

  • หมวด: ข้อมูลทั่วไป
  • เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 16 สิงหาคม 2560 09:54
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 1242

งานวิจัยและผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงาน / วิจัย / ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด กำหนดการ หลักสูตร
1 การศึกษาความต้องการและการยอมรับแอพพลิเคชันบนมือถือของผู้บริโภค กรณีศึกษา ธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดนครราชสีมา : ดร.วีรอร  อุดมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมริชมอนต์ สไตลิช คอนเวชั่น รัตนาธิเบศธ์ นนทบุรี  24 มิถุนายน 2560  MIS
2 การออกแบบแบบจำลองการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตจังหวัดนครราชสีมา : อ.วันเพ็ญ/ผศ.ดร.ขนิษฐา/ผศ.ศันสนีย์ ทุนวิจัย วช.2560  

CS/MIS

3 ผลการใช้เทคนิค QFD ในการออกแบบและพัฒนาเว็บเชิงความหมายองค์ความรู้ข้าวไทย : ผศ.ศันสนีย์/ผศ.ดร.ขนิษฐา/อ.กริช/อ.ยศพร  วารสาร มทร.อีสาน ปีที่ 10 ฉ.3 ก.ย.-ธ.ค. 2560   MIS