บุคลากรหลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

  • หมวด: ข้อมูลทั่วไป
  • เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 16 สิงหาคม 2560 09:43
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 1944

ผศ.ดร.สายสุนีย์ จับโจร

ประธานหลักสูตร

 

ผศ.ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย

กรรมการ

ผศ.ดร.ขนิษฐา  กุลนาวิน

กรรมการ

 

     
     

 ผศ.ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย

ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช 

ดร.วีรอร  อุดมพันธ์

     
 ดร.วิยดา ยะไวทย์  ผศ.อุษานาฎ  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์  ผศ.ศันสนีย์  เลี้ยงพานิชย์
     

 อาจารย์ธีรพงษ์ สังข์ศรี

 อาจารย์ทิพยา  ถินสูงเนิน

 

     

 นางสาวสาริสา  รัตนปุลวัชร

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

 

นายวรรณลภย์ เปี่ยมไธสง

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา