บุคลากรหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 • หมวด: ข้อมูลทั่วไป
 • เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 16 สิงหาคม 2560 09:32
 • เขียนโดย Super User
 • ฮิต: 1956

อาจารย์ยศพร การงาน

ประธานหลักสูตร

 

อาจารย์กริช กองศรีมา

กรรมการ

ผศ.ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์

กรรมการ

ดร.วีรอร อุดมพันธ์

กรรมการ

     
 

อาจารย์เบญจภัค จงหมื่นไวย์

กรรมการและเลขานุการ

 
     
   
 

 ผศ.ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย

 ผศ.ดร.สายสุนีย์ จับโจร

ผศ.ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย 

 

     

ผศ.ดร.ขนิษฐา กุลนาวิน

 อาจารย์วันเพ็ญ โพธิ์เกษม

ดร.วิยดา ยะไวทย์

     

ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช

อาจารย์เจษฎา รัตนสุพร

อาจารย์สุระ วรรณแสง

     
อาจารย์ทิพยา ถินสูงเนิน

อาจารย์มาโนช ถินสูงเนิน 

อาจารย์ไกรลาศ บำรุงชาติ

     
อาจารย์กฤติกา เผื่อนงูเหลือม

ผศ.อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ 

อาจารย์ธีรพงษ์ สังข์ศรี
     

 ดร.วีรอร อุดมพันธ์

 อาจารย์ปิ่นนารี ขูรีรัง

อาจารย์ธิดานุช พุทธสิมมา 

     

 อาจารย์ศรายุทธ เนียนกระโทก

 อาจารย์ปริญญา ชินจอหอ

อาจารย์ประภานุช ถีสูงเนิน 

     

 นางสาวสาริสา รัตนปุลวัชร

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน

 

นายวรรณลภย์ เปี่ยมไธสง

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน