บุคลากรหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • หมวด: ข้อมูลทั่วไป
 • เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 16 สิงหาคม 2560 09:31
 • เขียนโดย Super User
 • ฮิต: 2156

ดร.ทิพยา ถินสูงเนิน

ประธานหลักสูตร

 

อาจารย์สุระ วรรณแสง

กรรมการ

อาจารย์ศรายุทธ เนียนกระโทก

กรรมการ

อาจารย์กฤติกา เผื่อนงูเหลือม

กรรมการ

     

 

ผศ.อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ 

กรรการและเลานุการ

 
     
     

 ผศ.ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย

 ผศ.ดร.สายสุนีย์ จับโจร

 ผศ.ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย

     

 อาจารย์วันเพ็ญ โพธิ์เกษม

ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช

 ดร.วิยดา ยะไวทย์

     
อาจารย์ยศพร การงาน อาจารย์เจษฎา รัตนสุพร อาจารย์กริช กองศรีมา
     
ผศ.ดร.ขนิษฐา กุลนาวิน ผศ.ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์ ผศ.ธีรพงษ์ สังข์ศรี
     
 ดร.วีรอร อุดมพันธ์ อาจารย์ไกรลาศ บำรุงชาติ อาจารย์มาโนช ถินสูงเนิน
     
อาจารย์ธิดานุช พุทธสิมมา

อาจารย์ปิ่นนารี ขูรีรัง 

อาจารย์ปริญญา ชินจอหอ 

     
อาจารย์ประภานุช ถีสูงเนิน อาจารย์เบญจภัค จงหมื่นไวย์ อาจารย์ไกรลาศ บำรุงชาติ 
     
     

นางสาวสาริสา รัตนปุลวัชร

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน

 

นายวรรณลภย์ เปี่ยมไธสง

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน