บุคลากรหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช

ประธานหลักสูตร

 

ดร.วิยดา ยะไวทย์

กรรมการ

อาจารย์เจษฎา รัตนสุพร

กรรมการ

อาจารย์ธิดานุช พุทธสิมมา

กรรมการ

     

 

อาจารย์ประภานุช ถีสูงเนิน

กรรมการและเลขานุการ

 

 

     
     

ผศ.ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย

ผศ.ดร.สายสุนีย์ จับโจร

ผศ.ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย

     

อาจารย์วันเพ็ญ โพธิ์เกษม

อาจารย์ยศพร การงาน

 อาจารย์กริช กองศรีมา

     

ผศ.ดร.ขนิษฐา กุลนาวิน

 ผศ.ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์

อาจารย์ทิพยา ถินสูงเนิน

     

อาจารย์สุระ วรรณแสง

ผศ.อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์

ดร.วีรอร อุดมพันธ์

     

อาจารย์กฤติกา เผื่อนงูเหลือม

อาจารย์ปิ่นนารี ขูรีรัง 

อาจารย์ไกรลาศ บำรุงชาติ

     
อาจารย์ปริญญา ชินจอหอ

 อาจารย์ศรายุทธ เนียนกระโทก

อาจารย์เบญจภัค จงหมื่นไวย์
     
อาจารย์ธีรพงษ์ สังข์ศรี อาจารย์มาโนช ถินสูงเนิน  
     

นางสาวสาริสา รัตนปุลวัชร

พนักงานสายสนับสนุน

 

นายวรรณลภย์ เปี่ยมไธสง

พนักงานสายสนับสนุน